Open Demo Account

Demo trading accounts are the perfect way to practice forex trading in a risk free environment before committing any of your own money to the markets. Our demo accounts are completely free.

Leverage
Plan
$

Start Trading with KDFX

Download Platform

KDFX (คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย Forex, CFD มีความเสียงสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุน จึงอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และนักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ตามสถานการของกราฟ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ สำหรับการขาดทุนหรือบางส่วน หรือสูญเสียทั้งหมด ซึ่งเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวกับ Forex, CFD)