Already have an account?

Sign in
KDFX (คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย Forex, CFD มีความเสียงสูง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุน จึงอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และนักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ตามสถานการของกราฟ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ สำหรับการขาดทุนหรือบางส่วน หรือสูญเสียทั้งหมด ซึ่งเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวกับ Forex, CFD)